EMERYTURA MIESZANA

Obowiązujący rok 2014 jest już niestety ostatnim rokiem, w którym ZUS przewidział ustalanie prawa do mieszanych świadczeń emerytalnych osiągających w tym roku powszechny wiek emerytalny (reasumując przechodzą na emeryturę). Zasady obliczania tak zwanej emerytury mieszanej określa określony artykuł ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według którego zgodnie z nim, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które nie były członkiem OFE tudzież złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS-u, na dochody budżetu państwa, a które uzyskały powszechny wiek emerytalny, poczynając od 2009 roku otrzymują emeryturę mieszaną.

CECHY EMERYTURY MIESZANEJ

Jej cecha szczególna polega na tym, że część emerytury oblicza się według dawnego sposobu, a część według nowego. Emerytura wyliczona według starego sposobu składa się z części socjalnej, na którą składa się 24 procent kwoty podstawowej obowiązującej w dniu powstania prawa do emerytury, części należnej za okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe.

WYSOKOŚĆ EMERYTURY MIESZANEJ

Wysokość emerytury uzależniona jest od wskazania zarobków z wybranych przez wnioskodawcę lat, czyli dziesięciu kolejnych albo z dwudziestu lat wybranych z całej kariery zawodowej kandydata na emeryturę mieszaną. Zarobki które miały miejsce w tych latach wziętych pod obliczenie emerytury porównuje się do przeciętnych wynagrodzeń, które obowiązywały w zgłoszonych latach. Przy obliczeniu świadczenia bierze się pod uwagę również kwotę bazową obowiązującą w dniu powstania prawa do emerytury, czyli w 2014 roku.

Share →

Dodaj komentarz