W trakcie ostatniego posiedzenia Prezydium Komisji Trójstronnej, Minister Pracy przedstawił projekt ciekawej ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy. Jest to związane z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego innymi słowy kryzysu ekonomicznego dla przedsiębiorców tudzież pracowników. Ustawa, która została zaproponowana ma wprowadzić rozwiązania mające na celu wsparcie nowych zatrudnień u właściciela firmy bezpośrednią pomocą finansową ze środków FGŚP. Przeznaczone są one na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami.

Projekty ustawy

Mają one również zadanie utrzymania zatrudnienia i zapobieganie zwolnieniom zagrożonych pracowników w sytuacji trudności pracodawcy o charakterze przejściowym, które rokują poprawę w funkcjonowaniu firmy w okresie 12 stu miesięcy. Ustawa jak się dowiedzieliśmy przewiduje świadczenia przynajmniej na częściowe wynagrodzenia pracownicze za czas przestoju ekonomicznego, które zrekompensowanie byłoby po części obniżenia wymiaru czasu pracy oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Pomoc, w tym przypadku udzielana będzie na zasadach pomocy de minimis. W tym przypadku wypłacanie świadczeń trwałoby nie dłużej niż przez okres 6-ściu miesięcy w okresie pełnego roku od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń lub – w przypadkach określonych projektowaną ustawą – przez okres jednego roku w okresie 18-stu miesięcy od podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Świadczenia wypłacane będą do wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych (aktualnie jest to kwota 794, 20 zł) i udzielane będą przez marszałka województwa na podstawie zawartej przez niego umowy z przedsiębiorcą oraz finansowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze wspomnianych wcześniej środków FGŚP.

Tagged with →  
Share →

Dodaj komentarz