Przepracowanie nie mniej niż 6 miesięcy uprawniających nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie będzie wymagane, jeżeli korzystali Państwo z urlopu macierzyńskiego. Ściśle mówiąc tak wynika z senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym gwoli pracowników jednostek budżetówki. Nowelizacja wspomnianej ustawy stała się nieodzowna na w efekcie wydania za sprawą Trybunału Konstytucyjnego wyroku z dnia 09.07.2012 r., sygnatura akt P 59/11 (Dziennik Ustaw pozycja 819). W wyroku orzeczono, że artykuł 2 ust. 3 ustawy z 12.12.1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1080, z późniejszą zmianą) w zakresie, w jakim pomija czas urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiający nabycie prawa do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodny z Konstytucją.

Zdaniem Trybunału, modus ukształtowania przepisu, jaki określa katalog wyjątków od zasady efektywnego wykonywania pracy w okresie przynajmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym, jako warunku uzyskania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ma charakter niekompletny. Pomija albowiem okres urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości odpowiadającej okresu przepracowanego w danym roku. Natomiast oznacza to, iż legislator nie zrealizował konstytucyjnego nakazu zagwarantowania pomocy władz publicznych matkom przed oraz po urodzeniu dziecka.

Tagged with →  
Share →

Dodaj komentarz